Inwentaryzacja a amortyzacja środków trwałych

Istnieją pewne zależności między amortyzacją środków trwałych czyli śladem utraty danych środków w określonym odstępie czasowym a inwentaryzacją, będącą wykazem w księgach rachunkowych aktualnej kondycji aktywów i pasywów.

Definicja amortyzacji środków trwałych

Przybliżając dokładniej czym jest amortyzacja należy wiedzieć, że to wyrażone w pieniądzu wykorzystanie środków trwałych. Posiadając wartość początkową, która jest permanentnie i planowo rozkładana na wcześniej ustalony okres amortyzacji można uzyskać ich odpis. Rozpoczyna się ją dopiero gdy przyjmiemy ów środek do użytkowania. Koniec wyznacza termin zrównania odpisów, którymi się zajmujemy o wartość pierwotną trwałego środka (który jest przeznaczony do likwidacji, sprzedaży lub zostanie odnotowany jego brak). Temu procesowu podlegają środki trwałe o niskiej wartości (do 3,5 tys. złotych) ale jeśli jednostka nie chce aby podlegały one amortyzacji może je podpiąć pod koszty przychodu firmy. Określenie ceny tych środków zależy od czasu, w którym jest używany bo jego wartość zależy od zmian technologicznych oraz jego zużycia jednak każdorazowe ulepszanie tego elementu stanowi o podniesieniu jego ceny. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki dana firma może zrobić odpis amorytyzacyjny o wartości jaką wyliczy na na ich podstawie. Działanie polegające na opisie amoryzacyjnym środków trwałych można podejmować co miesiąc, kwartał lub rok ale w przypadku ulepszania tych dóbr ich wartość może zwiększyć się tylko raz w roku.

Spis elementów trwałych

Inwentaryzacja polega na kontroli posiadanych w spisie elementów majątku ze stanem faktycznym czyli sprawdzeniu czy nie pojawiły się jakieś braki, uszkodzenia czy zniszczenia. Kolejnym punktem do weryfikacji jest obniżanie się wartości składników spisywanych z powodu ich zużycia czy faktu, że staje się przestarzały a także przeformułowanie profilu działalności firmy powodujące zupełny brak użyteczności elementów spisywanych. Po sporządzeniu spisu z natury należy poprawić ewidencję konfrontując wszystkie braki ze spisem. Poprawienie cen elementów spisywanych jest związane ze zmianami w amortyzacji środków trwałych. W wypadku ściągnięcia składników z listy ewidencyjnej należy zaprzestać amortyzacji i rozliczania wartości nieobjętej amortyzacją w bieżących wydatkach.

Sporządzenie spisu wartości prawnych oraz niematerialnych

Resztę składników, które nie podchodzą pod środki materialne można opisać z listy ewidencyjnej jako bezwartościowe jednak należy wcześniej określić ich bezużyteczność.

Według ustawy o rachunkowości w art.32, pkt. 3 musimy co jakiś czas weryfikować wartość amortyzacji środków trwałych więc przy tej okazji warto zająć się także środkami nietrwałymi. Niestety oszacowanie wielu składników nie jest rzeczą oczywistą pod względem ich użyteczności oraz wartości. W celu ułatwienia korzysta się z już określonych stawek amortyzacji, wymaganych w przepisach podatkowych pomagając określić cenę elementów z istniejątych na liście podgrup, jednak jest to działanie nieprawidłowe patrząc z perspektywy ustawy o rachunkowości. Jeśli będzie trzeba zmienić trzeba dokonać poprawek w spisie na okres obrachunkowy niezamknięty co stanowi o zmianach szacunkowych a nie korekcie błędów.

Działanie na rzecz weryfikacji stanu faktycznego z posiadanymi przez jednostkę majątkiem jest właśnie amortyzacją i umorzeniem księgowym, składając się na spis zysków i strat. Warto w tej kategorii podeprzeć się rozwiązanami opierającymi na nowoczesnych technologiach a nie tylko na księgowości, przygotowującej spisy ręczne w celu wyeliminowania nieścisłości i niskiej produktywności w pracach.

Inwentaryzacja...

Główną możliwością kontrolowania stanu posiadania jest inwentaryzacja...

Spis z natury składników...

Fizyczne zmierzenie niektórych składników majątku bywa utrudnione z powodu ich...

Zobacz także

Reklama

Raś&Raś banner
szkolenie kadry i płace

okresowe kursy i szkolenia BHP w Warszawie