Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

Główną możliwością kontrolowania stanu posiadania jest inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza wykonywana w jednostkach należących do sektoru państwowego. Jej celem jest sprawdzenie ilości aktywów i pasywów przynależnych do danej jednostki, które powinny znajdować się w ewidencji księgowości. Sama weryfikacja tego typu pomoże nam wykazać, jeśli takie istnieją, nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem. Jest to ewaluacja użyteczności poszczególnych elementów majątku oraz możliwość rozliczenia się z niego z osobami, które są za dane składniki odpowiedzialne.

Powody przymusu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Istnieje kilka typów tak zwanego remanentu, poniżej zostanie omówiony jeden, najważniejszy rodzaj. Jest to inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza, która powinna zostać przeprowadzona w sytuacji gdy zachodzą zmiany personalne w danej firmie i za pewien składnik majątku będzie odpowiedzialna już inna, nowa osoba. Tego typu zdarzenie może mieć miejsce nie tylko gdy pracownik odchodzi ale także gdy jest nieobecny i otrzymuje zastępstwo. Pracownik, który przestaje odpowiadać, chociażby tylko chwilowo za swój element majątku musi być obecny przy jej przeprowadzaniu, oczywiście nowa osoba także musi w niej uczestniczyć. Inwentaryzacja dotyczy wszystkich składników majątku.

Co jeśli inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza wykazuje błędy pracownika (który odchodzi)?

Pracownik odpowiada finansowo za szkody wyrządzone pracodawcy w wyniku uchylenia się od obowiązku wykonania swoich powinności względem niego. Jeżeli winę pracownika można udowodnić lub gdy nastąpi związek przyczynowo-skutkowy między niewykonaniem obowiązku a szkodą, która powstała pracodawca może egzekwować zadośćuczynienie. W przypadku dopuszczenia się takiego zachowania przez grupę pracowników to do odpowiedzialności zostanie pociągnięta każda z winnych osób w stopniu takim, w jakim przyczynili się do szkody i poziomu winy na rzecz pracodawcy. Przewinienia nieumyślne stanowią o pokryciu strat jakie poniósł właściciel firmy natomiast jeśli pracownik doprowadził specjalnie do powyższej sytuacji odpowiada już wtedy za zmarnowane benefity oraz ubytki na rzecz pracodawcy.

Podstawy prawne

Według rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczącego odpowiedzialności finansowej pracowników za powierzone im mienie (§ 5 z dnia 04.10.1974, Dziennik Ustaw z 1996r. Nr 143, poz. 663) czytamy:

Każda zmiana w składzie pracowników objętych wspólną odpowiedzialnością materialną wymaga zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

Z kolei informacja zawarta w art. 125 § 1 K.p. w związku z art. 124 K.p. mówi nam:

Nie zawarcie nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w razie zmiany składu pracowników objętych taką umową uchyla wspólną odpowiedzialność za powierzone im mienie.”

Najbardziej efektywną opcją przeprowadzenia inwentaryzacji jest skorzystanie z innowacyjnych programów informatycznych takich jak STOCK, zaprojektowany i zrealizowany przez firmę SmartMedia. Dzięki komputeryzacji minimalizujemy ilość dokumentów do wypełnienia, liczenie i księgowanie amortyzacji jest przeprowadzane automatycznie po wprowadzeniu odpowiednich danych. Jest to duże wsparcie tworzenia spisu z natury, pozwalające na ekonomizację czasu pracy podczas działań inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Popularność programu jest coraz większa gdyż jego niezawodność polega na zebraniu wszystkich danych umożliwiając nam wgląd i nadzór nad finansową kondycją jednostki.

Własna księgowość czy...

W celu podjęcia decyzji czy chcemy aby naszych finansów pilnował księgowy czy...

Spis z natury składników...

Fizyczne zmierzenie niektórych składników majątku bywa utrudnione z powodu ich...

Zobacz także

Reklama

Raś&Raś banner
szkolenie kadry i płace

okresowe kursy i szkolenia BHP w Warszawie