Inwentaryzacja a amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja w języku fachowym oznacza wartość środków trwałych, wyrażoną w pieniądzu. Odpis amortyzacyjny polega na regularnej i wcześniej zaplanowanej analizie wartości tego środka podpartego określonym czasem amortyzacji. Można go rozpocząć dopiero po uznaniu elementu jako użytkowy a kończy się gdy wartość odpisów amortyzacyjnych albo umorzeniowych wyrówna się z ceną jego pierwotną, gdy zostanie on sprzedany, zlikwidowany a także gdy zniknie on ze stanu.

Które środki trwałe obejmuje amortyzacja?

Środki trwałe są objęte amortyzacją jeśli ich wartość nie przekroczy 3,5 tysiąca złotych. Firma, która określi je jako przychód w miesiącu w którym składnik być użytkowany może umieścić je w kosztach uzyskania tego przychodu. Ich wycena zależna jest od czasu korzystania ze środków (istotny jest czas jego pracy, rozwój technologi który obniża wartość elementów przestarzałych) a także od ulepszeń poczynionych w okresie użytkowania, które podnoszą jego wartość. Od tej kwoty przedsiębiorstwo moze odpisać sobie dany trwały środek jednak wcześniej należy przyjąć wartość amortyzacyjną, tak zwaną początkową. Koszty spożytkowane na ulepszenie elementu także nie mogą przekroczyć ww. kwoty.

Procedury związane z amortyzacją

Ważne jest pilnowanie aby odpisy amortyzacyjne były przeprowadzane regularnie, co miesiąc, kwartał lub rok. Jednocześnie trzeba pamietać, że zmiana wartości składnika trwałego jest możliwa tylko raz do roku.

Inwentaryzacja odnotować musi także stan ilościowy elementów spisywanych aby określić ich ewentualne uszkodzenia, braki czy zniszczenia. Różnica między nadwyżką a niedoborem musi być zapisana w ewidencji księgowej aby mieć możliwość poprawienia stanów zapisanych z rzeczywistymi. Każde wprowadzane zmiany stanowią o modyfikacjach planu amortyzacji, ściąganie elementów z listy powoduje przerwanie procesu i rozliczeń wartości różnicy w aktualnych kosztach.

Problematyczne jest zdefiniowanie czy dany składnik majątku może być nadal jego częścią, czy można go nadal użytkować czyli uznać jaki ma okres gospodarczej użyteczności. Dla ułatwienia stosuje się w praktyce stawki amortyzacji, które znajdują się w przepisach podatkowych ściśle określając wartość danych elementów majątku.

Amortyzacja księgowa ma za zadanie przybliżyć wykorzystywanie elementów majątku, które należą do przedsiębiorstwa. Musi określić jak najbardziej dokładnie zużywanie środków trwałych aby przecyzyjnie oddać ich realną wartość, która jest prezentowania w ewidencji. Dzięki temu możemy przyjrzeć się bilansowi zysków i strat.

Spis z natury składników...

Fizyczne zmierzenie niektórych składników majątku bywa utrudnione z powodu ich...

Inwentaryzacja...

Tej rodzaj inwentaryzacji związany jest z odpowiedzialnością materialną...

Zobacz także

Reklama

Raś&Raś banner
szkolenie kadry i płace

okresowe kursy i szkolenia BHP w Warszawie