Sposób inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne są niepoliczalne, nie można ich zmierzyć więc automatycznie niemożliwe jest przeprowadzenie ich spisu. Z kolei wartości prawne posiadają użyteczność tylko przez rok i tylko na potrzeby wewnętrzne jednostki. Zaliczają się do nich patenty, licencje, programy komputerowe i znaki towarowe. Jednak aby mieć kontrolę nad posiadaniem tych dwóch wartości pomocna staje się weryfikacja salda.

Na czym polega weryfikacja salda?

Przebieg inwentaryzacji tego typu polega na zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji czyli dowodów zakupu (faktura, umowa, licencja, spis kosztów produkcji), dokumentację spisową z odpowiednim oznakowaniem (OT- przyjęcie do użytkowania, PT- protokół zdawczo-odbiorczy i LT- likwidacja wartości niematerialnej i prawnej) oraz dokumenty należące do księgowości (salda kont wartości niematerialnych i prawnych oraz zestawienie obrotów).

Przed skontrolowaniem sald należy przeprowadzić kilka czynności przygotowawczych a więc sprawdzić czy wyszczególnione składniki istnieją w danej grupie aktywów aby nie pominąć żadnego elementu z poprzedniego roku. Zweryfikować należy też miarodajność wyceny (ewidencja według wartości początkowej czyli ceny kupna, kosztów wyprodukowania albo wartości godziwej). Ważne jest także przygotowanie zapisów dotyczących zakupu lub zlikwidowania elementu i zestawienie ich z fakturami nabycia. Przygotować należy także wszelkie umowy potwierdzające nabycie danej wartości (mowa tutaj o programach komputerowych) aby udowodnić ich istnienie i przydatność. Jeśli nie są wykorzystywane w działalności można zanegować słuszność zakwalifikowania ich do omawianego typu wartości. Udowodnić należy też realną wartość składnika, określając zgodność amortyzowania i analizę spisów dotyczących przychodów i rozchodów.

Kiedy przeprowadzić inwentaryzację?

Wartości prawne i materialne muszą być spisywane co roku (ostatniego dnia roku obrotowego) a terminarz jest zgodny z prawem jeśli spis został wykonany do trzech miesięcy przed końcem roku i zakończony z dniem piętnastym kolejnego roku.

Akta inwentaryzacyjne

Kończąc spis należy pamiętać o przymusie weryfikacji i informacji o jego przeprowadzeniu co należy poświadczyć odpowiednim protokołem. Musi zawierać komunikat, które konta zostały skontrolowane. W praktyce to wskazani pracownicy porównują zapisy w dokumentacji księgowej z dowodami także księgowymi. Ważna jest zgodność sald, dowodów księgowych, kwot oraz ich realność i wiarygodność wyceny. Kierownik jednostki musi potwierdzić stan określony przez pracowników jednostki.

Miarodajność oceny może być zweryfikowana przez specjalistów z potrzebnej nam dziedziny. Sporym ułatwieniem może być skorzystanie z rozwiązania informatycznego jakim jest program STOCK, firmy SmarMedia, który usprawnia pracy spisowe także wartości niematerialnych i prawnych. Przy zintegrowaniu go z systemem do audytu IT wskazuje aktualnie używane w przedsiębiorstwie oprogramowanie, które także znajduje się w spisie ewidencyjnym omawianych wartości.

Jak efektywnie...

Regularne przeprowadzanie inwentaryzacji, minimum co cztery lata (jeśli chodzi o...

Inwentaryzacja a...

Amortyzacja w języku fachowym oznacza wartość środków trwałych, wyrażoną w...

Zobacz także

Reklama

Raś&Raś banner
szkolenie kadry i płace

okresowe kursy i szkolenia BHP w Warszawie