Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

W celu zweryfikowania różnic znajdujących się w ewidencji księgowej, czyli porównania aktualnego stanu środków wraz z zapisami należy przeprowadzić inwentaryzację elementów majątku oraz ich proweniencji w określonym dniu. Jednostki należące do sektoru państwowego muszą poddawać się kontroli, aby wykazać że ich działania są zgodne z prawem.

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza jest szczególnym rodzajem spisu, obowiązakowym gdy w firmie zajdą zmiany personalne (emerytura, odejście czy też urlop lub choroba pracownika).

Zasady przeprowadzenia spisu

Istnieje kilka reguł, które należy spełnić aby inwentaryzacja przebiegła pomyślnie. Jej problematykę obejmują: reguła podwójnej kontroli- przykaz aby dwie osoby przeprowadzały liczenie elementów majątkowych w wypadku niedokładności lub przypadkowemu pominięciu kilku składników druga osoba weryfikuje stan faktyczny, zasada kompleksowości i kompletności- zakłada ona odnotowywanie także takich elementów majątku, które nie znajdują się w spisie a są na stanie i oczywiście tych, które widnieją w ewidencji. Natomiast regułą szczególnie ważną, zwłaszcza przy przeprowadzaniu omawianego rodzaju inwentaryzacji czyli zdawczo-odbiorczej jest zasada uczestnictwa w spisie osoby materialnie odpowiedzialnej więc w czasie liczenia musi być obecna osoba zarówno ta, która zdaje składniki majątkowe za które była odpowiedzialna osobie, która ją zastąpi. W wyjątkowych sytuacjach, przykładowo choroby należy upoważnić inną osobę, która będzie odpowiadać za odpowiednie składniki majątku a także powiększyć komisję zajmującą się inwentaryzacją do minimum trzech osób. Następną z zasad jest reguła komisyjności czyli wykonanie spisu przez minimalnie dwie osoby aby zwiększyć jego wiarygodność oraz niepodważalność sporządzonej listy, zwłaszcza w przypadku procesów sądowych wynikających z roszczenia z powodu niedoborów. Zasada kolejnych czynności stanowi o porządku przeprowadzania inwentaryzacji, kolejne prace są etapowo określone więc wszystkie prace idą sprawniej i szybciej. Zasada zaskoczenia to reguła polegająca na przeprowadzaniu spisu bez wcześniejszej zapowiedzi, nieoczekiwane podjęcie prac ma zastosowanie wobec pracowników nie cechujących się zbyt dużym zaufaniem, zwłaszcza w sprawach gotówkowych. Zasada fachowości komisji spisowej to nic innego jak odpowiednie dobranie członków zespołu, którzy posiadają branżową wiedzę, znają tematykę gospodarki magazynowej i asortymentowej danych składników majątku.

Trzymając się powyższych zasad mamy gwarancję prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rzetelności i wiarygodności.

Rzeczowość materialna wiąże się z omawianym rodzajem inwentaryzacji

Następstwem powyższych zasad pracownik jest odpowiedzialny finansowo według przepisów ogólnych więc przykładowo nie może on płacić stawki wyższej niż trzykrotna kwota jego miesięcznego wynagrodzenia.

Jednak jeśli po inwentaryzacji okaże się, że straty spowodowane są nieprawidłowo wypełnionym drukom można je skorygować ale tylko według art. 22, ust. 3 (Ustawa o rachunkowości) czyli na zasadzie przekreślenia błędnej liczby lub treści i zastąpienia ją prawidłowym tekstem (lub oczywiście liczbą). Przewodniczący zespołu inwentaryzacyjnego oraz osoba odpowiedzialna materialnie lub osoba przejmująca, zwłaszcza w przypadku omawianej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej musi się podpisać (wystarczy skrócona jego wersja) w miejscu, gdzie były nanoszone poprawki. Ważne jest też zapisane daty, kiedy była ona wprowadzona. Wszystkie poprawki muszą być wdrażane przy osobie materialnie odpowiadającej za zdawane rzeczy lub jej przedstawiciela.

Firma SmartMedia posiada oprogramowanie STOCK, które jest świetnym rozwiązaniem gdy chcemy przyspieszyć prace inwentaryzacyjne. System jest przejrzysty, usprawnia działania a także umożliwia pełen wgląd w wyniki i pracę dotyczącą spisu.

Inwentaryzacja...

Główną możliwością kontrolowania stanu posiadania jest inwentaryzacja...

Inwentaryzacja a...

Istnieją pewne zależności między amortyzacją środków trwałych czyli śladem...

Zobacz także

Reklama

Raś&Raś banner
szkolenie kadry i płace

okresowe kursy i szkolenia BHP w Warszawie